Logo World Conference On Doping In Sport
World Conference On Doping In Sport Katowice 2019 | 5-7 November

PROCEDURY I WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU KONFERENCJI SESJE PLENARNE

Sesje plenarne

Przewodniczącym Światowej Konferencji Antydopingowej 2019 będzie przewodniczący WADA, sir Craig Reedie.

Sesja 1 będzie obejmowała oficjalne powitanie przez gospodarzy konferencji, a także wprowadzenie wygłoszone przez przedstawicieli dwóch grup reprezentowanych w WADA - ruchu sportowego i władz publicznych oraz przez przewodniczącego WADA.

Podczas sesji 4 zespół redagujący nową wersję kodeksu antydopingowego przedstawi zebranym wyniki swojej pracy.

Przedstawiciele zainteresowanych podmiotów będą mogli wypowiadać się publicznie na temat zmienionej wersji kodeksu podczas sesji nr 5, 6, 7 i 8. Sesje te rozpoczną się od wprowadzenia wygłoszonego przez przewodniczącego konferencji. Następnie będą mogli wypowiadać się uczestnicy – ta część będzie prowadzona przez przewodniczącego konferencji lub wyznaczonego przez niego moderatora.

O zabranie głosu mogą prosić wyłącznie delegaci.

Podczas katowickiej konferencji pierwszeństwo mają wystąpienia zarejestrowane. Przewodniczący konferencji może według własnego uznania udzielić głosu delegatom, którzy nie zgłosili swoich wypowiedzi w terminie rejestracji wystąpień (do 18 października 2019 r.). Pierwszeństwo wypowiedzi mają jednak osoby przestrzegające daty rejestracji.

Czas trwania wystąpień będzie ograniczony do trzech (3) minut. Jeśli wpłynie więcej wniosków o wystąpienie niż jest dostępnych miejsc, WADA będzie musiała ustalić priorytety wystąpień i / lub ewentualnie skrócić oferowany czas. WADA skontaktuje się z delegatami w stosownych przypadkach.

Czas wystąpień będzie kontrolowany przez zegar – prowadzący i mówca będą mieli informację o pozostałym czasie.

Uczestnicy nie mający statusu delegata mogą przesyłać materiały pisemne do zespołu organizacyjnego konferencji WADA - WADA Conference Management, jednak nie będzie im udzielany czas na zabranie głosu podczas konferencji.

Sesje towarzyszące (sesje 9 do 17) będą poświęcone omówieniu nowych/ proponowanych zmian w standardach międzynarodowych już istniejących i w Karcie praw zawodnika w obszarze działań antydopingowych, które to zmiany były konsultowane i analizowane (patrz powyżej).

Podczas sesji 18 zostanie podsumowana i formalnie przyjęta nowa wersja kodeksu i nowe wersje standardów międzynarodowych. Uczestnikom zostanie przestawiony tekst uchwały podjętej na konferencji.

Konferencję zamknie uroczyste zakończenie, obejmujące różne elementy formalne.

Sesje towarzyszące

Sesje towarzyszące będą dotyczyć proponowanych zmian Standardów Międzynarodowych oraz postępów poczynionych w Karcie praw zawodnika w obszarze działań antydopingowych i jej statusie.

Dwie lub trzy sesje będą prowadzone równolegle. Uczestnicy konferencji muszą z góry wskazać, w której sesji (sesjach) będą uczestniczyć.

Podobnie jak podczas sesji plenarnych, podczas sesji poświęconych standardom międzynarodowym będzie można zabierać głos.

Sesje te będą się rozpoczynać od prezentacji na temat zmian w danym standardzie międzynarodowym. Następnie głos będą zabierać uczestnicy, pod kierunkiem wyznaczonej osoby prowadzącej sesję.

Pierwszeństwo mają wystąpienia zarejestrowane. Prowadzący sesję może według własnego uznania udzielić głosu delegatom, którzy nie zgłosili swoich wypowiedzi z góry. Pierwszeństwo mają jednak osoby, które się zgłosiły.

Osoba nie mająca statusu delegata, ale chcąca zabrać głos podczas sesji towarzyszącej musi z góry wystąpić o zgodę do zespołu organizacyjnego konferencji WADA WADA Conference Management. Głos może być zabierany po uzyskaniu zgody WADA.

Czas trwania wystąpień będzie ograniczony do trzech (3) minut (limit ten może ulec zmianie - wszelkie zmiany zostaną wyraźnie podane z wyprzedzeniem).

Czas trwania wystąpień będzie ograniczony do trzech (3) minut. Jeśli wpłynie więcej wniosków o wystąpienie niż jest dostępnych miejsc, WADA będzie musiała ustalić priorytety wystąpień i / lub ewentualnie skrócić oferowany czas. WADA skontaktuje się z delegatami w stosownych przypadkach.

Czas wystąpień będzie kontrolowany przez zegar – prowadzący i mówca będą mieli informację o pozostałym czasie.

Informacje dodatkowe

Jeśli pojawią się dodatkowe szczegóły w zakresie procedur i wytycznych dotyczących przebiegu Konferencji, zostaną one przekazane przed Konferencją za pośrednictwem tej strony internetowej.

Wszelkie kwestie dotyczące konferencji, a nie uwzględnione w powyższych procedurach będą rozstrzygane przez przewodniczącego konferencji lub osobę przez niego wskazaną.

Wszelkie pytania należy przesyłać mailem do zespołu organizacyjnego konferencji WADA na adres worldconference2019@wada-ama.org.


ORGANISED BY

SUPPORTED BY